Privacy

Privacyverklaring

Elke Wichers Therapie en Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Elke Wichers doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

•    zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens

•    er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
Contactgegevens

Adres :  De Run 5101A , 5503 LV Veldhoven

Telefoonnummer: 06-20268125

Email: praktijk@elkewichers.nl

www.elkewichers.nl

 

Elke Wichers is zelf Functionaris Gegevensbescherming van Elke Wichers Therapie en Coaching.
Wetten en beroepscodes:

Elke Wichers is werkzaam als  regressietherapeut, psychomotorisch kindertherapeut, reattach therapeut, begeleider opstellingen en coach.

Behalve de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van haar beroepsverenigingen van toepassing. Dit zijn de beroepscode van Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)   en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit betekent dat Elke Wichers medisch beroepsgeheim heeft en geheimhoudingsplicht.
Persoonsgegevens

In het kader van haar hulpverlening verwerkt Elke Wichers uw persoonsgegevens.

Elke Wichers Therapie en Coaching gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Onderstaand kunt u lezen over welke persoonsgegevens het gaat:
De volgende persoonsgegevens worden opgenomen in de begeleidingsovereenkomst:

•    Voor- en achternaam

•    Adres, postcode, woonplaats,

•    Telefoonnummer (s)

•    Emailadres

•    Geboortedatum

•    Geslacht

•    Gezinssituatie

•    Huisarts

•    In geval van behandeling van jongeren onder 18 jaar: naam en handtekening ouders

•    Overige informatie die u zelf actief verstrekt ten behoeve van het hulpverleningstraject
Elke Wichers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan haar verstrekt via de website, email, telefonisch gesprek en in het persoonlijke contact met u.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wat zijn het volgens de wet?
“Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.”
Welke gegevens legt Elke Wichers vast?

•    Informatie over uw hulpvraag, uw gezondheid en de voortgang van de behandelingen  middels verslaglegging

•    Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

•    Het BSN wordt niet gevraagd.
Met welke doelen verwerkt Elke Wichers uw persoonsgegevens ?

•    Een goede en efficiënte hulpverlening

•    Het onderhouden van contact

•    Facturering

•    Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte

•    Het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie

•    Voor het gebruik bij waarneming, voor overdracht aan collega’s tijdens langdurige afwezigheid door ziekte en na overlijden van Elke Wichers

Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming

•    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de hulpverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

•    Als Elke Wichers vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet om uw schriftelijke toestemming vragen.
Cliëntendossier, beveiliging en bewaartermijn
Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat Elke Wichers als uw behandelend hulpverlener, een cliëntendossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en is noodzakelijk om de hulpverlening te kunnen starten en uw behandeling te kunnen volgen tot dat deze afgesloten kan worden.

Waar nodig worden in het cliëntendossier ook gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Elke Wichers, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld uw huisarts.

Ook voor overleg met een andere hulpverlener, zoals uw huisarts, wordt vooraf om uw expliciete schriftelijke toestemming gevraagd en wordt besproken met welk doel dit overleg nodig is en wat er besproken gaat worden. Tevens wordt expliciete schriftelijke toestemming aan u gevraagd om bij afsluiting van de hulpverlening uw huisarts een kort verslag toe te zenden, althans indien u dat wenst.
Beveiliging

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortkomt uit de gesprekken zullen in een digitaal en papieren cliëntendossier worden bijgehouden. Het papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten kast.
Bewaartermijn

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist gedurende 20 jaar bewaard, ingaand na afloop van de laatste behandeling.
Beroepsgeheim en het delen van persoonsgegevens met derden

Voor Elke Wichers geldt als hulpverlener op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Het dossier is vertrouwelijk en in principe voor eigen gebruik. Elke Wichers  garandeert geheimhouding, mits het verenigbaar is met de meldplicht, die zij heeft als hulpverlener volgens de meldcode. Ook houdt Elke Wichers zich aan de beroeps en gedragscode vanuit de NFG.
Delen met derden

Het verstrekken van gegevens in verband met de behandeling, of overleg met andere hulpverlener gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.
•    Andere hulpverleners

Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener.
•    Waarneming

Waarneming of overdracht wanneer  Elke Wichers langdurig afwezig is door ziekte of na haar overlijden:

Wanneer deze situatie zich voordoet wordt er zorggedragen voor het overdragen van de dossiers van alle cliënten aan collega’s. Er is hiervoor door Elke Wichers een overeenkomst getekend met collega-therapeut Nelleke van Griensven, praktijk van Griensven en Charlotte van der Heijden, Praktijk voor Kind en Ouder.

Zij zullen, als deze situatie zich voordoet,na toestemming van de cliënt,  de cliënt benaderen met de vraag of de dossiers vernietigd mogen worden of overgedragen moeten worden aan de cliënt.
•    Facturen

Voor de financiële administratie, zodat Elke Wichers een factuur kan opmaken.
•    Intervisie en supervisie

Ook kunnen gegevens in  geanonimiseerde vorm gebruikt worden door Elke Wichers tijdens intercollegiale toetsing en supervisie om zo de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen.
•    Andere verwerkers/ verwerkersovereenkomsten

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Elke Wichers is een werkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit betreft de websitebeheerder en boekhouder van www.elkewichers.nl  Elke Wichers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Als Elke Wichers vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en hier expliciet schriftelijk om uw toestemming vragen.
Uw rechten : Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor het beoogde doel.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, of te  verwijderen.
Bij wijzigingen wordt u gevraagd deze door te geven zodat uw persoonsgegevens up to date worden gehouden.
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een dossier naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@elkewichers.nl
Website:
Contactformulier website:

U kunt zich via het contactformulier van de website www.elkewichers.nl aanmelden of een vraag stellen aan Elke Wichers. Emailadressen en berichten worden opgeslagen op de website. Vanuit de website wordt met deze gegevens verder niets gedaan. Er wordt via deze mail  alleen contact opgenomen met degene die het contactformulier heeft ingestuurd.

Voordat u een bericht stuurt via de website wordt u geïnformeerd over het doel van het opslaan van deze gegevens en geeft u hiervoor toestemming middels een vinkje op de website.
Beveiligen van uw gegevens

Elke Wichers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

praktijk@elkewichers.nl

of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Elke wichers kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-03-2022